โครงสร้างบุคคลากร

 

 

 

         นางสุจินดา  บุญแอ      

     แรงงานจังหวัดยะลา 

                                                

                                 

       นางทมวรรณ  อรัญภาค                                               นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล
   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                                    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

                       

                               
  
     นางสาวพสิษฐ์ตา  เพชรสิรินันท์                            นายขจรศักดิ์  มุกตา

     จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน                                พนักงานขับรถยนต์             

                             

      นางสาววาเนสสา  มาโนยามิง                            นางสาวกาญจนี  โตะขา                                 

          นักวิชาการแรงงาน                                       นักวิชาการแรงงาน

                            

        นางสาวผกาพร จันทรัตน์                          นายอับดุลเราะห์มาน  สาและ
      บร.ประจำสำนักงานแรงงาน                        บร.ประจำสำนักงานแรงงาน


                               

        นางสาวสุธาทิพย์  เท่งประกิจ                                นางสาวนูรีย๊ะ  ดือราฮิง                                 

จนท.วิเคราะห์เเละประเมินผลเบื้องต้น                      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

                                     

          นางสาวจิราพร  มีปิด                                  นายอิสมาแอล  กอร์แดร์

       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 


        

         นางสาวศิรินทรา  ไชยมั่น

         เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด