วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

    

วิสัยทัศน์
 
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
"เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ ให้กำลัีงแรงงานมีงานทำ
มีศักยภาพ มีหลักประกัน และความมั่นคงในการทำงาน"

 
พันธกิจ
 
 
1.      ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดนโยบายและข้อเสนอแนะด้านแรงงาน
2.   พัฒนายุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายด้านแรงงานของจังหวัดยะลา
3.     พัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการแก่แรงงานในจังหวัดยะลา
4.     พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเตือนภัยด้านแรงงานของจังหวัดยะลา
5.     ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงานของจังหวัดยะลา
เป้าหมาย
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
แรงงานมีผลิตภาพสูง มีหลักประกัน ความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี