ที่อยู่สำนักงาน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหัวดยะลา
เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์ 0-7325-9240 สื่อสาร มท. 75350 IP PHONE 69950 69950 โทรสาร 0-7325-9240-41

E-mail : yala@mol.go.th